ВОДОВОД

Општина Пећинци обухвата 15 насељених места: Пећинци, Сибач, Суботиште, Шимановци, Деч, Сремски Михаљевци, Обреж, Брестач, Доњи Товарник, Огар, Ашања, Попинци, Карловчић, Купиново, Прхово.

Снабдевање водом за пиће врши се у свим насељима општине преко насељских водоводних система (субартешки бунари).

У насељеном месту Шимановци постоји постројење за припрему воде за пиће (ППВ). Вода из бунара се бунарским пумпама са фреквентним регулаторима потискује на Уређај за прераду воде, где се повећан садржај мангана (Мn) и амонијака (NH3) редукује на ниво испод максимално дозвољене концентрације (МДК) по Правилнику о квалитету воде за пиће.

Насеље Шимановци снабдева се водом из 4 бунара, чији су цевоводи међусобно повезани и збирним цевоводом се вода допрема до ППВ.

Процес припреме воде обухвата следеће кораке (технолошка шема):

  • Аерација – удувавање ваздуха под притиском у доводну цев подземне воде и распршавање у ретензионом резервоару у циљу оксидације гвожђа кисеоником иподизања концентрације кисеоника у води.
  • Дозирање хипохлорита испред аерационог резервоара у циљу оксидације мангана и уклањања преосталог амонијака. Предхлорисање такође врши континуалну дезинфекцију комплетне инсталације или спречава развој бактерија на филтерској испуни.
  • Пумпање (трансфер) аерисане воде из ретензионог резервоара кроз филтере под притиском.
  • Филтрација у филтерима под притиском са каталитичком испуном за одстрањивање исталоженог гвожђа и мангана из воде.
  • Дезинфекција уз употребу пропорционалног дозирања NaOCl (тзв. “Жавелове воде”).

Капацитет уређаја за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде износи 30 л/с.

0 + км
Водоводне мреже
0 +
Привредних друштава
0 +
Домаћинстава
0
Бунара