ТИПИЧНА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Најчешћа питања

Питање: Добио сам рачун за утрошену воду. Сматрам да је рачун превелик и да нисам потрошио толико воде, па вас молим да ми умањите рачун.

Одговор: Рок за рекламацију је 15 дана по добијању рачуна. После овог рока рачун се сматра испаравним и рекламација се не може уважити.

Питање: Пукла је цев у мом дворишту и исцурила је велика количина воде. С обзиром да квар није настао мојом кривицом, молим вас да ми отпишете дуг за утрошену воду.

Одговор: Квар у Вашем дворишту настао је на интерној водоводној инсталацији, за чију исправност је одговоран потрошач. У случајевима када такве кварове који нису на видљивом месту и уочљиви отклони водоинсталатер – овлашћено лице са регистрованом фирмом, постоји могућност отписа дела дуга на основу достављеног рачуна.

Питање: Утврдио сам да је водокотлић у мом купатилу неисправан, те сам га заменио. Међутим, исцурила је већа количина воде, па вас молим да ми умањите рачун за утрошену воду, јер та вода није потрошена него је само отишла у канализацију.

Одговор: Нисмо у могућности да Вам умањимо рачун за утрошену воду, јер је квар настао на Вашој интерној водоводној инсталацији, и то на видљивом и уочљивом месту (водокотлић). Отпис дуга је могућ самом у случајевима ако је квар отклоњен на инсталацијама које нису на видљивом и уочљивом месту.

Питање: Добио сам обрачун за утрошену воду у којем стоји да сам потрошио 200 кубних метара воде, што није реално. Сматрам да је водомер неисправан и молим вас да ми га земните и да ми отпишете дуг.

Одговор: Увећана потрошња може бити резултат већег трошења воде у Вашем домаћинству, или квар на интерним инсталацијама за чију исправност је одговоран потрошач. Позивамо Вас стога да пре свега преконтролишете исправност водоводних инсталација у Вашем домаћинству. Уколико утврдите да на водоводним инсталацијама нема квара, а Ви сумњате у исправност водомера, обратите се ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци ради ванредног испитивања водомера.

Одговор: Одржавање водомера на месечном нивоу је фиксни трошак који плаћа сваки потрошач у једнаком износу сваког месеца, без обзира да ли има потрошњу воде. Одлуку о наплати Одржавања водомера на месечном нивоу донела је Скупштина општина Пећинци.

Питање: Добио са обрачун за утрошену воду у којем стоји да сам у периоду од 01.05.2019. до 31.08.2019. године потрошио 250 кубних метара воде, што није реално. Молим вас да ми умањите рачун и да ми наплатите само онолико воде колико и иначе трошим.

Одговор: У претходна 4 обрачунска периода овлашћеним лицима предузећа НИЈЕ БИЛО ОМОГУЋЕНО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА на Вашој адреси. У складу са одлуком дати су Вам просеци, али је утврђена разлика у односу на дате просеке приликом последњег очитавања. У претходном периоду нисте пријавили право стање на водомеру, нисте поднели ни рекламацију на мале просеке, те нисмо у могућности да Вам умањимо дуг за утрошену воду. Приликом следећег првог очитавања Вашег водомера, када се утврди право стање, рачун ће бити коригован.

Питање: Увидом у рачун који сам добио, установио сам да једна моја уплата није прокњижена. Молим вас да исправите грешку.

Одговор: Увидом у нашу евиденцију, нисмо пронашли Вашу уплату, те је потребно да нам доставите доказ о уплати, како бисмо могли да исправимо грешку.

Питање: Купио сам стан и желим да ми убудуће рачун за воду стиже на моје име. Шта је потребно да урадим?

Одговор: Неопходно је да нам доставите ДОКУМЕНТ на основу којег ћемо Вам преписати водоводни прикључак (купупродајни уговор, уговор о закупу, уговор о поклону и сл.).

Питање: Молим вас да промените број чланова домаћинства у мом стану. Син ми је отишао на факултет и сад нас више нема четворо него троје.

Одговор: Измене броја чланова домаћинства у кућним саветима се признаје само ако су достављене у року, до задњег дана у месецу за текући месец, од стране председника скупштине станара. У случају да скупштина зграде није образована, власник сваке стамбене јединице је обавезан да пријави ЈКП “Водоводу и канализацији” Пећинци сваку промену броја чланова у стамбеној јединици уз потписе најмање два сведока. Сведоци морају бити власници станова у истој згради.

Питање: Желим да одјавим потрошњу воде у мом стану у згради, јер због посла одлазим у иностранство и стан ће бити празан годину дана.

Одговор: Позивамо Вас да се обратите председнику скупштине станара у Вашој згради и да код њега пријавите да у следећих годину дана у Вашем стану неће живети нико, о чему ће он онда обавестити ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци.

Напомињемо да ће за стан и даље остати обавеза плаћања Одржавања водомера на месечном нивоу, без обзира да ли има потрошњу или не.

Питање: Комшија у мојој згради има пријављеног 1 члана домаћинства, а у стану живе троје, молим вас да то исправите.

Одговор: Измене броја чланова домаћинства у кућним саветима се признаје само ако су достављена у року, до задњег дана у месецу за текући месец, од стране председника скупштине станара, а ако кућни савет нема председника измена се врши лично уз писмену изјаву и фотокопију личне карте и уз потписе најмање два сведока. Сведоци морају бити власници станови у истој згради.

У нашој евиденцији председник скупштине станара у Вашој згради је Петар Петровић из стана број 8, па вас позивамо да њему пријавите овај проблем, јер је једини овлашћен да пријављује и одјављује бројеве чланова домаћинства у вашој згради.

Одговор: Корисници воде су сва физичка и правна лица који су власници објеката прикључених на водовод. Нови корисник је дужан и благонаклоно упозорен да ЈКП “Водоводу и канализацији” Пећинци пријави промену власништва над објектом. Наиме, у случају да не изврши пријаву такав корисник се сматра дужником целокупног дуговања у поступку наплате могућег потраживања које је направио претходни власник. Зато је неопходно да се нови власник што пре пријави. Пријава измене власништва се врши у просторијама ЈКП “Водовода и канализације” Пећинци, у улици Јове Негушевића 1, Пећинци.

Одговор: Станари стамбене зграде која поседује централни водомер за целу зграду преко председника скупштине станара међусобно утврђују расподелу утрошене воде за свако домаћинство, сразмерно броју чланова домаћинства. Председник скупштине станара онда доставља ЈКП “Водоводу и канализацији” Пећинци списак власника станова у стамбеној згради са бројем чланова домаћинства. Председник скупштине станара је обавезан да ЈКП “Водоводу и канализацији” Пећинци достави сваку промену, пре него што се испостави следећи рачун за воду. У случају да скупштина зграде није образована, власник сваке стамбене јединице је обавезан да пријави ЈКП “Водоводу и канализацији” Пећинци сваку промену броја чланова у стамбеној јединици уз потписе најмање два сведока. Сведоци морају бити власници станова у истој згради.

Одговор: ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци је дужно да по захтеву корисника за контролу исправности водомера упути корисника у процедуру контроле прописану од стране “Завода за мере и драгоцене метале – Београд”. Ако се приликом контроле утврди да је водомер неисправан, трошкове контроле сноси ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци, и дужно је да изврши исправку обрачуна потрошње воде за спорни период. Трошкове контроле сноси корисник ако се приликом контроле утврди да је водомер исправан. За више информација позвати 022/2436-020.

Одговор: У случају да се водомер из неког разлога не може очитати у потребном периоду, потрошња ће се одредити према просечној потрошњи корисника.