ПРИКЉУЧЕЊЕ

Прикључак на Јавну водоводну мрежу – процедура

 

 1. Власник објекта подноси Захтев за издавање услова водовода, у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, након попуњеног Захтева од стране власника објекта, даје му се заведена фотокопија Захтева од стране ЈКП „Водовод и канализације“ Пећинци
 2. Власник објекта уз Захтев мора да приложи:
  • Уколико је постојећи објекат – Копију плана и власнички лист не старији од 6 месеци
  • Уколико је нов објекат/у поступку легализације/озакоњења – обавештење/потврду да се објекат може легализовати, копију плана парцеле и лист непокретности
  • Уколико је потреба за контролни вододмер – копија плана, лист непокретности и сагласнот сувласника и носиоца постојећег водомера
 1. Након предате документације раде се Технички услови, у којима се наводе општи услови прикључења, као и величина водомерне шахте коју власник објекта треба да изгради пре уградње водомера
 2. Ради се Фактура за Услугу Техничких услова, док се не потврди уплата Фактуре за Услугу Техничких услова не наставља се са даљом процедуром Прикључка
 3. Након евидентиране уплате, Власник објекта подноси Захтев за Прикључак на Јавну водоводну мрежу у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, након попуњеног Захтева од стране власника објекта, даје му се заведена фотокопија Захтева од стране ЈКП „Водовод и канализације“ Пећинци
 4. Власник објекта, уз попуњен Захтев, је дужан да приложи Тачку под редним бројем 2. (уколико уз Захтев за издавање услова водовода, исту није приложио), као и Услове за пројектовање унутрашњих инсталација водовода (где се јасно види који се профил водомера тражи)
 • Напомена: уколико је Власник објекта физичко лице, стручна служба ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, одређује величину водомера потребног за уградњу, у случају да тај податак није наведен у пројекту
 1. Власник објекта се обавештава о цени прикључка, по важећем Билтену цена, Прави се Уговор о прикључењу на водоводну мрежу (на рате или у целости)
 2. Након евидентиране уплате прве рате Уговора (ако је Уговор на рате), или евидентиране уплате целог Уговора (ако је у целости), као и потврде наше стручне службе да је Власник објекта изградио водомерну шахту у складу са димензијама датим у Технчким услови, врши се прикључак на терен

 

Прикључак на Јавну канализациону мрежу – процедура

 

 1. Власник објекта подноси Захтев за издавање услова канализације, у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, након попуњеног Захтева од стране власника објекта, даје му се заведена фотокопија Захтева од стране ЈКП „Водовод и канализације“ Пећинци
 2. Власник објекта уз Захтев мора да приложи:
  • Уколико је постојећи објекат – Копију плана и власнички лист не старији од 6 месеци
  • Уколико је нов објекат/у поступку легализације/озакоњења – обавештење/потврду да се објекат може легализовати, копију плана парцеле и лист непокретности
 1. Након предате документације раде се Технички услови, у којима се наводе општи услови прикључења
 2. Ради се Фактура за Услугу Техничких услова, док се не потврди уплата Фактуре за Услугу Техничких услова не наставља се са даљом процедуром Прикључка
 3. Након евидентиране уплате, Власник објекта подноси Захтев за Прикључак на Јавну канализациону мрежу у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, након попуњеног Захтева од стране власника објекта, даје му се заведена фотокопија Захтева од стране ЈКП „Водовод и канализације“ Пећинци
 4. Власник објекта, уз попуњен Захтев, је дужан да приложи Тачку под редним бројем 1. (где се јасно види повшрина објекта у основи)
 5. Власник објекта се обавештава о цени прикључка, по важећем Билтену цена, Прави се Уговор о прикључењу на канализациону мрежу (на рате или у целости)
 6. Након евидентиране уплате прве рате Уговора (ако је Уговор на рате), или евидентиране уплате целог Уговора (ако је у целости), као и потврде наше стручне службе да је Власник објекта изградио водомерну шахту у складу са димензијама датим у Технчким услови, врши се прикључак на терену