КАНАЛИЗАЦИЈА

На простору општине Пећинци развијен је канализациони систем којим се употребљене воде доводе до постројења за пречишћавање отпадних вода.

Тренутно су пет насељених места покривена канализационим системом: Шимановци, Пећинци, Суботиште, Сибач и Доњи Товарник.

Црпне станице које гравитирају пречистачу у Пећинцима су из насељених места Пећинци, Сибач, Доњи Товарник и Суботиште, одакле се тренутно доводи отпадна вода на ППОВ. Изграђено постројење представља прву фазу изградње централног постројења чији је капацитет 825 m3/dan. Крајњи реципијент за пријем пречишћене отпадне воде је канал Галовица.

У току 2018. године укупна количина отпадне воде на улазу у ППОВ је 286140 m3, од тога пречишћена вода у m3 износи 240357.

Резултати анализа отпадних вода на пречистачу показују да постојеће постројење има задовољавајућу ефикасност у третману отпадне воде.

Поред ППОВ у Пећинцима, насеље Шимановци такође поседује постројење за пречишћавање отпадних вода, где се допрема отпадна вода из 9 црпних станица овог насељеног места.

Тренутни капацитет ППОВ Шимановци износи 860 m3/dan (прва фаза). Након изградње друге фазе, укупни капацитет постројења треба да износи 9200 еквивалент становника, односно максимално 1725 m3/dan. Крајњи реципијент за пријем пречишћене воде је такође канал Галовица.

У току 2018. године укупна количина отпадне воде на улазу у ППОВ је 325264 m3, од тога пречишћена вода у m3 износи 273221.

0 + км
Канализационе мреже
0 +
Привредних друштава
0 +
Домаћинстава
0
Црпних станица