Прикључци

 

Прикључење стамбених објеката на водоводну и канализациону мрежу

Општи услови:
 • испред парцеле на којој се налази објекат мора постојати изграђена јавна водоводна или канализациона мрежа
 • објекат за који се тражи прикључак мора бити легализован или у поступку легализација
 
Поступак:
 • власник објекта подноси захтев у ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци
 • стручна служба ЈКП "ВИК" утврђује изласком на терен да ли постоје технички услови за објекат који тражи прикључак
 

Потребна документација

За прикључак постојећих објеката
 • извод из земљишне књиге – оригинал, не старији од 6 месеци
 
За прикључке нових објеката
 • фотокопије грађевинска дозвола (оригинал на увид)
 • пројекат објекта (који се враћа)
 
 • Некомплетна документација неће бити примљена , а она прихваћена остаје у нашој архиви.
 

Цена за прикључак

 
Прикључак на водоводну мрежу

Цена са ПДВ-ом

 

До дужине 14 метара DN 20 мм

 

 

Oд споја са уличним водом до водомерног шахта (корисник је дужан да пре прикључка о свом трошку изгради ревизиони шахт по стандардима)

 

31.286,34

 

Прикључак на канализациону мрежу

Цена са ПДВ-ом

 

До дужине 10 метара DN 125 мм

 

Oд споја са уличним водом до регулационе линије – физичка лица (корисник је дужан да пре прикључка о свом трошку изгради ревизиони шахт по стандардима)

 

27.120,00

Oд споја са уличним водом до регулационе линије – колективно становање (корисник је дужан да пре прикључка о свом трошку изгради ревизиони шахт по стандардима)

 

21.696,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 • цена прикључка зависи од позиције објеката у односу на положај и удаљеност од главне водоводне и канализационе мреже
 
Услови плаћања
 • готовински (пошта, банке)
 • на рате (за све уплате на одложено плаћање основни износ се увећава за 10%)

 

Правилник о техничким условима за прикључење на јавни водовод

Правилник о техничким условима за прикључење објеката на јавну канализацију отпадних вода