Услуге

 

Р. бр.

Опис услуге

Цена без ПДВ-а

ПДВ 20%

Цена са ПДВ-ом

1

Издавање сагласности техничких услова

 

1.1

За издавање сагласности и техничке услове за пројектовање привремених монтажно – демонтажних објеката на јавној или приватној површини

4.042,37

808,47

4.850,84

1.2

За издавање сагласности  и техничке услове за пројектовање – мала правна лица и предузетници (пре издавања локацијске дозволе)

10.000,00

2.000,00

12.000,00

1.3

За издавање сагласности и техничких услова за пројектовање (средња и велика правна лица и буџетски корисници)

20.000,00

4.000,00

24.000,00

1.3

Издавање сагласности на положај трасе планиране инфраструктуре (у односу на водоводну и канализациону мрежу)

1.796,61

359,32

2.155,93

 

2

Издавања података

 

2.1

Издавање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инсталација за индивидуалне објекте (физичка лица)

4.042,37

808,47

4.850,84

2.2

Издавање података о положају комуналне инфраструктуре и услове за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно – стамбене објекте (пре пројектовања)

15.001,67

3.000,33

18.002,00

2.3

Издавање података и положаја комуналне инфраструктуре и услова за израду урбанистичких услова и урбанистичких пројеката

7.420,00

1.484,00

8.904,00

2.4

Издавање података и услова за пројектовање инфраструктуре и објеката на истој (топловоди, каблови и саобраћајнице, водовод и канализација и др.) у односу на постојећу водоводну и канализациону мрежу

 

1.       До 100 метара

2.       Од 100 – 500 метара

3.       Од 500 – 1000 метара

4.       Преко 1000 метара

 

 

 

 

 

  134,75

62,88

44,91

44.910,00

 

 

 

 

 

26,95

12,58

8,98

8.982,00

 

 

 

 

 

161,70

75,46

53,89

53.892,00

2.5

Издавање података о положају објеката у односу на зоне санитарне заштите

2.158,17

431,63

2.589,80

 

3

Издавање услова

 

3.1

Издавање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно – стамбене објекте (пре локацијске дозволе)

11.228,81

2.245,76

13.474,57

 

4

Издавање потврда

 

4.1

Издавање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону мрежу

314,41

62,88

377,29

4.2

Издавање потврда за добијање употребне дозволе

3.234,31

646,86

3.881,18

 

5

Цена прикључка на водоводну мрежу

 

5.1

Просечна цена израде прикључка воде за физичка лица ДН 20мм до 14 метара (корисник је дужан да пре прикључка о свом трошку изради шахт за водомер стандардних димензија 1.20м x 1.20м, дубине 1м)

26.071,95

5.214,39

31.286,34

5.2

Просечна цена израде прикључка воде ДН 20мм, дужине до 14 метара на привремено монтажне – демонтажне објекте

26.071,95

5.214,39

31.286,34

5.3

Просечна цена израде прикључка воде за СЗР, СТР и удружење грађана

26.071,95

5.214,39

31.286,34

5.4

За услуге прикључења на јавну водоводну мрежу (средња и велика правна лица)

200.000,00

40.000,00

240.000,00

 

6

Цена прикључка на канализациону мрежу

 

6.1

Просечна цена израде прокључка канализације за физичка лица ДН 125, дужине до 10 метара (корисник је дужан да пре прикључења о свом трошку изради ревизиони шахт по стандардима)

22.600,00

4.520,00

27.120,00

6.2

Просечна цена израде прикључка канализације ДН 125, дужине до 14 метара за привремено монтажно – демонтажне објекте

22.600,00

4.520,00

27.120,00

6.3

Просечна цена израде прикључка канализације ДН 125, дужине до 14 метара за СЗР, СТР и удружење грађана

59.500,00

11.900,00

71.400,00

6.4

Просечна цена израде прикључка канализације за колективно становање ДН---- дужине до 10 метара

18.080,00

3.616,00

21.696,00

6.5

За прикључење на јавну канализациону мрежу ДН---- дужине до 14 метара (средња и велика правна лица)

833.000,00

166.600,00

999.600,00

6.6

За привредне субјекте који имају обавезу израде студије о утицају процеса производње на животну средину износ прикључка на ЈКМ се увећава за 50%

6.7

За све уплате на одложено плаћање основни износ се увећава за 10%

6.8

Физичка лица инвеститори пословних објеката код прикључења на јавну канализациону мрежу и прикључка на јавни водовод

Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" по сваком појединачном прикључку одређује цену прикључка на воду и канализацију

6.9

Буџетски корисници за прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу

Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" по сваком појединачном прикључку одређује цену прикључка на воду и канализацију