Одвођење отпадних вода

 
Канализациона мрежа
 
Изградња канализације у општини Пећинци почела је 2006. године. Канализационом мрежом покривено је четири села општине Пећинци – Шимановци, Пећинци, Сибач и Суботиште. Укупна дужине канализационе мреже износи 57.126 метара:
 • Шимановци 24.965 метара
 • Пећинци 18.100 метара
 • Суботиште 10.775 метара
 • Сибач 3.286 метара
 

Атмосферска канализација

 
Тренутно у Пећинцима постоји 4 км мреже атмосферске канализације.
У периодима великих киша приметно је масовно прикључење олука и атмосферских одвода у јавну канализациону мрежу што чини велики прилив воде у колекорима и на самом пречистачу, где долази до хаварија и немогућности нормалног функционисања постројења.
У 2014. години је направљен први корак око утврђивања критичних тачака и где би ЈКП требало у наредном периоду у сарадњи са локалном самоуправом да реши одвођење атмосферских вода.
 

Пумпе на пречистачу 

1. Главна црпна станица 2
2. Денитрификациони базен 2
3. Аерациони базен 4
4. Црпка за прање сита 1
5. Силос за муљ 1
6. Дуваљке 2
7. Резервне пумпе 2
8. Песколов 5
  Укупно 19

 

Црпне Станице
 
У систему канализације је укупно 17 црпних станица:
 • Пећинци – 5 црпних станица
 • Сибач – 2 црпне станице
 • Суботиште – 4 црпне станице
 • Шимановци – 5 црпних станица
 
Актуелна проблематика
 • Постоје улице где није изграђена канализациона мрежа
 • Изградњом недостајуће канализационе мреже стварају се услови да се постојећи бунари и септичке јаме санирају ради заштите подземних вода од загађења
 • Проблем одвођења атмосферске канализације
 
Елементи развоја
 • У току 2015. године планирано је да се изгради 1,6 км недостајуће канализационе мреже у индустријској зони у Шимановцима
 • Утврђивање критичних тачака како би се у наредном периоду решило одвођење атмосферских вода