Пречишћавање отпадних вода

 
Уређај за пречишћавање отпадних вода изграђен је 2008. године, а у рад је пуштен 2009. године.
Објекти уређаја за пречишћавање отпадних вода се налазе на локацији Индустријска зона, Орачко поље бб, 22410 Пећинци.
 
Поступак пречишћавања отпадних вода ППОВ – а у Пећинцима је конвенционални и обухвата примену механичких, биолошких и хемијских поступака – третмана на линији воде и линији муља. На линији воде се примењују механички (издвајање чврстих и течних материја), биолошки поступци (редукција органских материја) и хемијски поступци (редукција коцентрације фосфора).
 
Механички третман: превенствено се уклањању грубе примесе, али и нерастворене материје и део материја у колоидном стању , дакле овим поступцима се из отпадних вода одстрањују све материје које би ометале или оптерећивале наредне фазе пречишћавање воде, али и рад самих уређаја. Врши се помоћи решетки, сита, таложника за песак и хватача масти. 
Физичко – хемијски третман: хемијско пречишћавање подразумева третирање отпадне воде додатком хемикалија како би се на тај начин из отпадне воде издвојио продукт хемијске реакције. Ефикасност поступка зависи од врсте хемикалија које се уноси у воду.
Биолошки третман: у процесу биолошког пречишћавања врши се аеробна разградња органских материја помоћу активног муља кога чине микроорганизми који врше разградњу. Све ово се одвија у биолошком базену за нитрификацију и денитрификацију који има обезбеђен довод кисеоника.
 
Актуелна проблематика
  • Појава алги
 
Елементи развоја
  • Уградња фреквентног регулатора ради уштеде потрошње електричне енергије
  • У току је изградња пречистача у Шимановцима. Предвиђени рок за завршетак радова је 01.07.2015. године.