Основни подаци

 

ЈКП  "Водовод и канализација" Пећинци је комунално предузеће које је основано од стране Скупштине општине Пећинци, чија је основна делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење употребљених вода насељених места општине Пећинци као и одвођење атмосферских вода са јавних површина и одржавање јавних бунара. Поред основне делатности предузеће врши и услужну делатност трећим лицима.

Сврха постојања ЈКП "Водовод и канализација" је задовољење потреба потрошача континуираним снабдевањем квалитетном питком водом и омогућавање еколошки безбедно одвођење употребљених отпадних вода.

Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Канализација Пећинци" ,донела је Скупштина општина Пећинци на седници одржаној 16.06.2009. године.
Одлуку о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, донела је Скупштина општина Пећинци на седници одржаној 22.03.2011. године
Одлуку о Јавном водоводу донела је Скупштина општина Пећинци на седници одржаној 22.03.2013. године.

Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Водовод и Канализација", Пећинци

Скраћени назив предузећа: ЈКП "ВИК" Пећинци

Адреса:
  • Техничка служба - Индустријска зона Орачко поље бб, 22410 Пећинци, Србија
  • Администрација  - Јове Негушевића бр. 1, 22410 Пећинци, Србија
 
Контакт телефон:  
  •  +381 62 771 296 – техничка служба и дежурни центар
  •  +381 22 2150 6443 – дежурни центар
  •  +381 22 435 174 – централа
  •  +381 22 436 020 – рекламације
  •  +381 22 436 200 – рачуноводство
  •  +381 22 435 252 – директор
 
Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Одговорно лице: Дипломирани агроекономиста Драгољуб Војкић, директор
 
Шифра делатности:
  • 3600 (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
  • 3700 (уклањање отпадних вода)
 
Матични број: 20585439
ПИБ: 106363879
Жиро рачун: 355-1134941-05   Војвођанска банка АД